Sekretessavtal avseende drift och utveckling av tjänsten CTNotes

(Bilaga till Kundavtal för CTNotes)

Sekretessavtal

Detta sekretessavtal utgör en bilaga till Kundavtalet för CTNotes som Parterna har ingått ("Avtalet"). Sekretessavtalet är en integrerad del av Avtalet för CTNotes såsom angivits i bestämmelserna om behandling av personuppgifter i Avtalet för CTNotes.

Följande sekretessavtal ("Avtalet") ingås härmed mellan "Kunden" i Avtalet om CTNotes
och Aktiebolaget Tjugofyra SE, nedan kallad Leverantören.

Med "Bolaget" avses Leverantören och Leverantörens personal som kommer i kontakt eller hanterar information och/eller uppgifter lagrade inom systemet CTNotes.

Innehåll

 1. Dataåtkomst
 2. Sekretess
 3. Tvist

1. Dataåtkomst

 • Inom systemet CTNotes är informationen som skapas av kunder/användare endast åtkomlig och läsbar för Kunden. Administrativa gränssnitt och supportpersonal har ej åtkomst till t. ex. klient- eller journaldata. Informationen i databaser är krypterad och ej läsbar.

2. Sekretess

 • Genom detta Avtal åtar sig Bolaget tystnadsplikt för all konfidentiell, känslig, eller på annat sätt värdefull information och att ej avslöja någon konfidentiell information för tredje man.
 • Med "konfidentiell information" avses i detta Avtal varje upplysning om Bolaget dess närstående bolag eller dess uppdragsgivare, kunder, samarbetspartner, personal och underleverantörer, som inte uppenbart är av sådan karaktär att uppgiften utan olägenhet för uppdragsgivaren eller annan kan avslöjas för utomstående.
 • Konfidentiell information kan vara i såväl skriftlig, muntlig som elektronisk form. Den kan innefatta – men är inte begränsad till affärsplaner – affärskoncept, marknadsstrategier och marknadsplaner, kommunikationsplaner, budget & ekonomisk information, teknisk dokumentation, lösenord, koder, personuppgifter, script, program, rutiner, metodiker, rådgivning, kund- och leverantörslistor, know-how för bearbetning av nya kundmarknader samt krisplaner och tekniska lösningar.
 • Sekretessåtagandet enligt detta Avtal är bindande såväl under pågående affärs och/eller professionell relation mellan Bolaget eller dess närstående bolag och UL, som efter det att affärs och/eller professionell relation mellan Bolaget eller dess närstående bolag och Bolaget upphört, såvida ej Bolaget erhållit Bolagets och uppdragsgivarens skriftliga medgivanden. Som konfidentiell information skall inte anses uppgift, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Bolaget sida mot innehållet i Avtalet. Undantag görs även för information som Bolaget enligt lag eller annan författning är skyldig att lämna ut.
 • Konfidentiell information får endast vidarebefordras till anställda inom Bolaget som omfattas av samma tystnadsplikt och i den utsträckning som är nödvändigt för utförande av det aktuella uppdraget.
 • Det är UL:s ansvar att tillse att de personer som Bolaget lämnar konfidentiell information till behandlar informationen på det sätt som beskrivs i detta Avtal.
 • UL förbinder sig att inte till någon sprida konfidentiell information om Bolaget under en period om fem (5) år efter detta avtals upphörande.
 • När affärs och/eller professionell relation mellan Bolaget och Bolaget upphör, eller när Bolaget eller uppdragsgivaren så begär, skall all konfidentiell information återlämnas till Bolaget. Detta gäller även minnesanteckningar från kundmöten, noteringar och utredningar som hänför sig till Bolagets verksamhet, script, teknisk dokumentation mm.
 • Vid brott mot detta Avtal samt mot skyldigheten att återlämna konfidentiell information enligt ovan skall Bolaget betala skadestånd uppgående till ett belopp motsvarande tio gånger det för var tid gällande basbeloppet, för varje sådant brott. Utgivande av skadestånd enligt ovan inverkar dock ej Bolagets rätt att göra andra påföljder än skadestånd gällande i anledning av kontraktsbrottet.
 • UL påminns också om att konfidentiell information även skyddas av lagen om skydd för företagshemligheter (1990:409). Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

3. Tvist

 • Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).
 • Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.
 • Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.
 • Språket för förfarandet ska vara svenska.
 • Svensk lag ska tillämpas på tvisten.


Gäller från och med 1 Jan 2018