Avtalsvillkor för tjänsten CTNotes

1. Kundavtal

 1. Dessa villkor gäller för avtal ("Avtalet") som träffats mellan Leverantören och Kunden avseende produkten CTNotes (nedan benämnt "Tjänsten") vid beställning på www.ctnotes.com.
 2. Dessa Avtalsvillkor reglerar Leverantörens leverans av och Kundens användning av Tjänsten samt i förekommande fall den data som tillhandahålls Kunden i Tjänsten ("nedan benämnt "Informationen").

2. Upplåtelse och rättigheter

 1. Genom Avtalet beviljas Kunden en icke exklusiv och ej överlåtbar rätt att för eget bruk använda Tjänsten och Informationen i enlighet med Avtalet. Samtliga rättigheter till Tjänsten och Informationen, programvara och dess innehåll, inklusive upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter, tillhör Leverantören eller sådan tredje man med vilken Leverantören träffat avtal. Kunden erhåller inte någon rätt till Tjänsten, Informationen, programvara eller dess innehåll utöver vad som uttryckligen följer av Avtalet.

3. Avgifter och betalning

 1. Om inte annat anges i Avtalet ska Kunden betala vid var tid gällande avgifter för Tjänsten och Informationen. Betalning ska erläggas i förskott mot faktura med betalningsvillkor tjugo (20) dagar från fakturadatum, om inte annat särskilt har avtalats. Priserna gäller exklusive mervärdesskatt. En påminnelseavgift om 60kr tillkommer för betalningspåminnelser. Vid utebliven betalning tio (10) dagar efter betalningspåminnelse har Leverantören rätt att inaktivera åtkomst till Tjänsten och/eller säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Vid inaktivering av Tjänsten befrias ej Kunden från sitt betalningsansvar. Vid återaktivering av inaktiverad åtkomst till Tjänsten, pga obetalda fakturor, faktureras Kunden en återaktiveringsavgift om 980kr exkl. moms.
 2. Avtalat pris gäller under avtalstiden om inte Parterna överenskommit om annat. Vid förlängning av Avtalet äger Leverantören rätt att årligen justera priset. Leverantören ska meddela justering av priset senast en (1) månad före prisjusteringen ska börja gälla. Om Kunden inte accepterar prishöjningen har Kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande på sätt som anges i punkt 9.
 3. Rörliga avgifter kan tillkomma vid användning av exempelvis SMS-påminnelser. Priser för detta specificeras under produktpaket samt i tjänsten vid var del av tjänsten som innehåller rörliga avgifter.

4. Användning av Tjänsten

 1. Kunden får endast använda Tjänsten och Informationen för eget bruk. Rätten att använda Tjänsten och Informationen får ej överlåtas eller upplåtas till tredje man. Kunden får inte sälja, vidareupplåta, tillgängliggöra, överföra, hyra ut, distribuera, eller på annat sätt kommersiellt exploatera Tjänsten och/eller Informationen eller del därav.
 2. Kunden ansvarar för att dess användare har erforderlig kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter för att på ett korrekt sätt och i enlighet med lag och god sed använda Tjänsten och Informationen. Kunden förbinder sig att inte använda Tjänsten eller Informationen på sådant sätt att Leverantören eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Kunden får således t.ex. inte hantera eller tillföra uppgifter eller annan information i Tjänsten som gör intrång i Leverantörens eller tredje mans rättigheter, eller som på annat sätt strider mot lag. Kunden ska ersätta Leverantören för skada som orsakats Leverantören och hålla Leverantören skadeslös för anspråk som riktas mot Leverantören från tredje man som en följd av att Kunden använt Tjänsten eller Informationen i strid med Avtalet eller lagstiftning.
 3. Leverantören förbehåller sig rätten att stänga av Kunden utan föregående meddelande om Kunden använder Tjänsten eller Informationen i strid med Avtalet eller på annat sätt enligt Leverantörens bedömning missbrukar Tjänsten eller Informationen. Erlagd avgift återbetalas inte om Leverantören stänger av Kunden enligt detta stycke.
 4. Leverantören förbehåller sig rätten att registrera och föra statistik över Kundens användning av Tjänsten.
 5. Leverantören förbehåller sig rätten att kontrollera givna uppgifter med utbildningsanordnare i det fall avtal för studentlicens har tecknas. I det fall givna uppgifter ej kan styrkas av utbildningsanordnaren, äger leverantören rätten att fakturera ordinarie pris för den tid tjänsten har nyttjats.
 6. Studentlicensen kan tecknas en gång och användas under en utbildning på minst halvfart och gäller som längst tre år.

5. Tillgänglighet, support och underhåll

 1. Leverantörens målsättning är att tillhandahålla Tjänsten med minimala störningar. Leverantören och Leverantörens licensgivare påtar sig dock inte något ansvar för störningar, fördröjningar eller andra tekniska dröjsmål i Tjänsten. Leverantören har utan ersättningsskyldighet rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts eller säkerhetsmässiga skäl. Leverantören skall utföra sådan åtgärd skyndsamt och på ett sådant sätt att störningarna begränsas. Leverantören åtar sig att om möjligt förlägga planerade åtgärder till tid utanför normal arbetstid.
 2. Kundservice via telefon tillhandahålls av Leverantören helgfria vardagar under perioden 16 aug-21 dec samt 2 jan - 15 juni. Supportärenden kan alltid skickas via support-funktionen inloggad i tjänsten. Om supportärendet är hänförligt till omständighet som Kunden enligt Avtalet ansvarar för, ska Leverantören ha rätt till ersättning vid tillhandahållande av support, enligt vid var tid gällande prislista.

6. Ansvar och ansvarsbegränsning

 1. Informationen i Tjänsten som skapas av dess användare, kräver att användaren innehar adekvata kunskaper inom journalföring. Leverantören ansvarar inte för Informationens tillförlitlighet eller fullständighet eller för Tjänstens fullständighet eller riktighet. Leverantören är inte i något fall ersättningsskyldigt vare sig för direkt eller indirekt förlust eller skada, av vad slag det vara må, såvida inte Leverantören gjort sig skyldigt till uppsåt eller grov oaktsamhet.
 2. För det fall skadeståndsansvar skulle uppstå är Leverantörens ansvar under Avtalet begränsat till direkt skada till ett sammanlagt belopp motsvarande tio (10) procent av den fasta årsavgift (exklusive moms) som ska erläggas av Kunden för den berörda Tjänsten. Om det inte finns någon fast årsavgift för Tjänsten är Leverantörens skadeståndsansvar begränsat till tio (10) procent av det sammanlagda belopp som Kunden erlagt för Tjänsten i fråga under de senaste sex (6) månaderna från den dag då skadeståndsansvaret uppkom.
 3. Föreligger fel i Tjänsten som Leverantören ansvarar för, ska Leverantören med den skyndsamhet omständigheterna kräver avhjälpa felet om så är möjligt.

7. Avtalstid och upphörande

 1. Avtalet gäller, om inte annat har avtalats eller framgår av Särskilda villkor, tills vidare från det datum Avtalet ingicks med (3) månaders uppsägningstid. Uppsägning görs till Kundservice eller skriftligen per mejl till [javascript protected email address]
 2. Leverantören har rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om Kunden använder Tjänsten eller informationen i strid med Avtalet eller om Kundens ägarförhållanden förändras.
 3. Utöver vad som i övrigt anges i Avtalet har part rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om motparten (a) begått avtalsbrott och underlåter att vidta rättelse inom 30 (trettio) dagar från andra partens skriftliga erinran om avtalsbrottet, eller (b) inleder likvidationsförfarande, ansöker om eller försätts i konkurs, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan befaras vara på obestånd.
 4. Leverantören äger rätt att utan ersättningsskyldighet omedelbart upphöra att tillhandahålla Tjänsten och Informationen samt rätt att säga upp Avtalet till omedelbart förtida upphörande till följd av förändrad lagstiftning, myndighets beslut eller åtgärd samt vid förändrade förutsättningar för leverans av källinformation som behövs för Tjänsten och Informationen.
 5. Uppsägning av Avtalet ska ske skriftligen per post eller mejl. Från och med dagen för Avtalets upphörande har Kunden inte rätt att använda Tjänsten.

8. Behandling av personuppgifter

 1. Kunden ansvarar för att dennes behandling av personuppgifter som inhämtats från Tjänsten sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 2. I de fall Leverantören behandlar personuppgifter för Kundens räkning är Kunden personuppgiftsansvarig och Leverantören personuppgiftsbiträde. Leverantören förbinder sig att bara behandla personuppgifter för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig i enlighet med Avtalet och Kundens instruktioner och därvid vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.
 3. Personuppgiftsbiträdesavtalet är en integrerad del av kundavtalet för CTNotes.
  Se bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal

9. Sekretess avseende drift och utveckling

 1. Tjänsten CTNotes tillhandahålls via internet och är installerad på server tillhörande Leverantören. I de fall Leverantören utför drift och utveckling av tjänsten finns sekretessavtal.
 2. Sekretessavtalet är en integrerad del av kundavtalet för CTNotes.
  Se bilaga Sekretessavtal

10. Ändringar

 1. Leverantören har rätt att utan föregående underrättelse vidta ändringar av Tjänsten och Informationen och/eller dessa villkor som skäligen inte innebär väsentlig olägenhet för Kunden. Vid andra ändringar ska Leverantören informera Kunden därom senast en (1) månad innan ändringen träder i kraft. Kunden har i sådana fall rätt att senast vid dagen för ändringens ikraftträdande skriftligen säga upp Avtalet, eller del därav, till upphörande vid dagen för ändringens ikraftträdande.
 2. Utan föregående underrättelse har leverantören rätt att införa ändringar i det utbud av skattningsformulär som finns tillgängligt i modulen Skattningar.

11. Force majeure

 1. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför Parts eller dennes leverantörers kontroll av det slag som anges nedan ("befriande omständighet") och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Befriande omständighet innefattar men är inte begränsad till, krig och mobilisering, naturkatastrof, myndighetsingripanden, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, bojkott, lockout, olycksfall eller långvarig sjukdom, brand, skador på utrustning som används, avbrott i den allmänna samfärdseln innefattande bland annat energiförsörjning och datavirus, import- och exportförbud och andra förbud, samt fel i eller försening av leverans från leverantör orsakad av händelse utanför Parts kontroll. Om Avtalets fullgörande till väsentliga delar förhindras för längre tid än en (1) månad på grund av ovan angiven omständighet, har Part rätt att utan ersättningsskyldighet frånträda Avtalet.

12. Övriga bestämmelser

 1. Kunden får inte helt eller delvis överlåta Avtalet utan Leverantörens skriftliga godkännande. Leverantören har rätt att överlåta Avtalet till annan på oförändrade villkor.
 2. Leverantören äger rätt att anlita underleverantör för tillhandahållande av Tjänsten eller delar därav.
 3. Part förbinder sig att hemlighålla och inte för tredje man avslöja innehållet i Avtalet samt sådan information om tekniska och affärsmässiga förhållanden hos den andra parten som skäligen måste anses som konfidentiell.

13. Tvist och lagval

 1. Svensk lag skall äga tillämpning på detta Avtal. Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.


Gäller från och med 12 Aug 2023
Avtalsvillkor som gäller till och med 11 Aug 2023